คณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร  สมหมาย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปิยฉัตร  โลไทยสงค์
ตำแหน่ง ครู