ภาษาไทย

นายสุขรัก  สร้อยทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอริยศักดิ์  โพธิ์ไทร
ตำแหน่ง ครู