วิทยาศาสตร์

นายธีรพงษ์  จันดีสา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวธัญญารัตน์  ช้างสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกชพร  ชุมวรเดช
ตำแหน่ง ครู