สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจีรพร  พานทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวันเพ็ญ  คำบุศย์
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าฯ