ข้อมูลอาคาร/สถานที่

รายการ จำนวน
อาคารเรียนถาวร 3
โรงฝึกงาน 1
หอประชุม 1
โรงพลศึกษา 1
บ้านพักผู้บริหาร 1
บ้านพักครู 6
สถานกีฬา 2
อาคารอื่น ๆ

ข้อมุลห้องเรียน ( ประเภทห้องเรียนและจำนวนห้องเรียน )

รายการ จำนวน
ห้องเรียน 6
ห้องน้ำ – ห้องส้วม 2
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องโสตทัศนศึกษา 1
ห้องสมุด 1
ห้องวิทยาศาสตร์ 2
ห้องพยาบาล 1
ห้อง Sound Lab 1
ห้องประชุมเล็ก 1
ห้องประชุม ( ห้องประทับ ) 1
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 1
ห้องเกียรติยศและประกันคุณภาพ 1
ห้องแนะแนว 1
ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร 3
ห้องนาฎศิลป์ 1
แสดงความคิดเห็น