ข้อมูลอาคาร/สถานที่

1. อาคารสันคูบุรี (อาคาร 1)

แบบอาคารเรียน : 015
ก่อสร้าง : พ.ศ. 2513

สภาพปัจจุบัน : ทรุดโทรม

2. อาคาศรีไอยรา (อาคาร 2)

แบบอาคารเรียน : 004
ก่อสร้าง : พ.ศ. 2512

สภาพปัจจุบัน : ทรุดโทรม/ไม่ได้ใช้งาน

3. อาคารเมืองอมเรศ (อาคาร 3)

แบบอาคารเรียน : 318ค
ก่อสร้าง : พ.ศ. 2524

สภาพปัจจุบัน : ดี

4. อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน


แบบ : โรงอาหาร-หอประชุม (กศ.) 100/32
ก่อสร้าง : พ.ศ. 2533
สภาพปัจจุบัน : ทรุดโทรม/ไม่ได้ใช้งาน

5. อาคารหอประชุม

แบบ : โรงอาหาร-หอประชุม (กศ.) 100/32
สร้าง : พ.ศ. 2533
สภาพปัจจุบัน : ดี

6. อาคารโรงอาหาร

แบบ : อาคาร 313
ก่อสร้าง : พ.ศ. 2517
สภาพปัจจุบัน : ดี