ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเมืองนครนายก แต่เดิมเคยเป็นโรงเรียนสังกัด กองการศึกษาพิเศษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2496 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ม.1 – ม.3 ระยะเริ่มต้น อาศัยโรงเรียนวัดท่าช้าง และในปี 2498 ได้สร้างอาคารเป็นของตนเอง ในที่ดินของกรมชลประทาน จำนวน 20 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา  ปี 2503 แผนการศึกษาของชาติเปลี่ยนระบบ จาก ม.1 – ม.3 เป็น ป.5 – ป.7 ต่อมาในปี 2520 โรงเรียนยุบชั้นเรียนประถมศึกษา และขยายการศึกษาสูงขึ้นเป็นระดับมัธยมศึกษา เป็น ม.ศ.1 – ม.ศ.3 และในปี 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น รับพระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2527 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ปัจจุบัน  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 และช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6