ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเมืองนครนายก แต่เดิมเคยเป็นโรงเรียนสังกัต   กองการศึกษาพิเศษก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2496 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ม.1 – ม.3 ระยะเริ่มต้นอาศัยโรงเรียนวัดท่าช้าง และในปี 2496 ได้สร้างอาคารเป็นของตนเอง ในที่ดินโรงเรียนวัดท่าช้าง และในปี 2498 ได้สร้างอาคารเป็นของตนเอง ในที่ดินของกรมชลประทาน จำนวน 20 ไร่ งาน 24 ตารางวา ปี 2503 แผนการศึกษาของชาติเปลี่ยนระบบจาก ม.1 – ม.3 เป็น ป.5 – ป.7 ต่อมาในปี 2520

โรงเรียนยุบชั้นประถมศึกษาและขยายการศึกษาสูงขึ้นเป็นระดับมัธยมศึกษาเป็น ม.ศ.1 -ม.ศ.3 และในปี พ.ศ 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่น รับพระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2527 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัตคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 -ม.3 และช่วงที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6

แสดงความคิดเห็น