ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

ปัญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

แสดงความคิดเห็น