วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเมืองนครนายกเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

ชุมชนร่วมประสาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

  1. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

     2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันและดารงชีวิตตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิผล
แสดงความคิดเห็น