วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเมืองนครนายกเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

ชุมชนร่วมประสาน บริหารตามหลักธรรมมาธิบาล

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

  1. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

     2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     4.ส่งเสริมการบริหารจัดการดดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

 

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันแลพดำรงชีวิตตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิผล

 

แสดงความคิดเห็น