สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีแดง หมายถึง ความมีปัญญา ความกล้าหาญ
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งคุณธรรม สีแห่งความเยือกเย็น
นักเรียนทุกคนต้องมีปัญญาและมีคุณธรรม