สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีแดง หมายถึง ความมีปัญญา ความกล้าหาญ

สีเหลือง หมายถึง สีแห่งคุณธรรม สีแห่งความเยือกเย็น

นักเรียนทุกคนต้องมีปัญญาและมีคุณธรรม

แสดงความคิดเห็น