ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1