ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศุภยา  แก้วปิยทรัพย์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอริยศักดิ์  โพธิ์ไทร
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2