ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2