ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายธีรพงษ์  จันดีสา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2