ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกชพร  ชุมวรเดช
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1