ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางศศิธร  เมธีจิรัฐติกุล
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปิยฉัตร  โลไทยสงค์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1