ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ว่าที่ ร.ต.หญิงลูกศร  จำเริญไกร
ครุที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5