ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1