ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธัญญารัตน์  ช้างสุวรรณ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2