ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจีรพร  พานทอง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1