กรรมการสถานศึกษา

 

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1.นายสุทัศน์ จั่นเหลือประธานกรรมการ
2.นางจริยาพร ชอบอาษากรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3.นายสุขรัก สร้อยทองกรรมการผู้แทนครู
4.นางวรรณี ผิวพรรณกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5.นางทองสุข สุขดีกรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
6.นางสาวอัจฉรา จั่นเหลือกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7.พระอธิการภานุ ฐานิโยกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8.นายสุพจน์ อินไชยะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการและเลขานุการ