ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร  สมหมาย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปิยฉัตร  โลไทยสงค์
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุขรัก  สร้อยทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายธีรพงษ์  จันดีสา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวธัญญารัตน์  ช้างสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกชพร  ชุมวรเดช
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจีรพร  พานทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวันเพ็ญ  คำบุศย์
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวดวงกมล  ดุลยพันธ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศุภยา  แก้วปิยทรัพย์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายมนต์เทพ  สุดใจ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางไกรวัลย์  ศรีสิทธิกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศศิธร  เมธีจิรัฐติกุล
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ