ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ปี พ.ศ.ผู้บริหารตำแหน่ง
1.2496นายมนตรี ศรีมงคล (พ.ป.)รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
2.2496นายหิรัญ คังคายะ (พ.)รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
3.2497 - 2498นายพงศํกดิ์ ฉายาวาส (พ.ม.)ครูใหญ่
4.2499 - 2507นายเมือง อุดมเวช (กศ.บ.)ครูใหญ่
5.2507 - 2521นายมนตรี ศรีมงคล (พ.ป.)ครูใหญ่
6.2521 - 2530นายประยุทธ วรรณบุตร (พ.ป.)อาจารย์ใหญ่
7.2530 - 2535นายทองหล่อ ชุ้ยวงศ์ษา (กศ.ม.)อาจารย์ใหญ่
8.2535 - 2543นายสุรัตน์ ยุทธเสรี (กศ.ม.)ผู้อำนวยการโรงเรียน
9.2543 - 2556นายวิชัย ศุภอักษร (กศ.ม.)ผู้อำนวยการโรงเรียน
10.2558 - 2559นางเตือนใจ ปิ่นนิกร (กศ.ม.)ผู้อำนวยการโรงเรียน
11.2559 - 2561นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร (กศ.ม.)ผู้อำนวยการโรงเรียน
12.2562 - ปัจจุบันนายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียน