ทำเนียบผู้บริหาร

 1. นายมนตรี ศรีมงคล (พ.ป)    รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่         พ.ศ.   2496    
 2. นายหิรัญ  คังคายะ (พ)         รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่         พ.ศ.  2496
 3. นายพงษ์ศักดิ์ ฉายาวาส ( พ.ม )   ตำแหน่งครูใหญ่                     พ.ศ. 24976 – 2498
 4. นายเมือง  อุดมเวช (กศ.บ)   ตำแหน่งครูใหญ่                             พ.ศ. 2499  – 2507
 5. นายมนตรี ศรีมงคล ( พ.ป )  ตำแหน่งครูใหญ่                              พ.ศ. 2507 – 2521
 6. นายประยุทธ วรรณบุตร (กศ.บ)  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่               พ.ศ. 2521- 2530
 7. นายทองหล่อ ซุ้ยวงศ์ษา (กศ.บ)  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่            พ.ศ. 2530 – 2535
 8. นายสุนัตน์  ยุทธเสรี (กศ.ม)  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2535 – 2543
 9. นายวิชัย ศุภอักษร (กศ.ม.)   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2543 – 2556
 10. นางเตือนใจ ปิ่นนิกร  ( กศ.ม. ) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2558 – 2559
 11. นายสานิศ ภูมิเรศสุนทร ( กศ.ม.) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
แสดงความคิดเห็น