บุคลากรสนับสนุนการสอน

ลูกจ้างประจำ

นางจรูญ  สรังษี
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

นายสมพงษ์  ลี้พิมพา
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

นายชัยยศ  บุญธรรม
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปิยมาศ  กันทะก่ำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

แสดงความคิดเห็น