ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร

ประกาศโรงเรียนเมืองนครนายก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 594,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ายละเอียด

ภาพอาคารโรงอาหารปัจจุบัน

แบบโครงร่างการปรับปรุง

 

แสดงความคิดเห็น