ระเบียบงานพัสดุ 2560 (24 ส.ค. 2560)

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ

 

แสดงความคิดเห็น