ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 หมวดสังคมฯ

ตารางการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ภาคกลางและภาคตะวันออก

*14/12/2560  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

รายการที่ 7 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 [ทีม 20 คน] เป็น หอประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก

รายการที่ 8 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 [ทีม 20 คน] เป็น หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก

ที่ ID กิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะกายภาพบำบัด ชั้น 3 ห้อง 302
ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารคณะกายภาพบำบัด
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะกายภาพบำบัด ชั้น 3 ห้อง 304
ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารคณะกายภาพบำบัด
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 501
ลงทะเบียน  ณ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30 ส่งผลงาน
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 502
ลงทะเบียน  ณ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30 ส่งผลงาน
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 306
ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30 ส่งผลงาน
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 307
ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30 ส่งผลงาน
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 [ทีม 20 คน] *หอประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.เมืองฯ จ.นครนายก
ลงทะเบียน  ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลฯ
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30  *เปลี่ยน สถานที่แข่ง

**ดูสถานที่แข่งขัน 22 ธ.ค. 2560 เวลา 13.00น.

8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 [ทีม 20 คน] *โรงเรียนเมืองนครนายก หอประชุมโรงเรียน
ลงทะเบียน  ณ หอประชุมโรงเรียน
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30  *เปลี่ยน สถานที่ แข่ง
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะกายภาพบำบัด ชั้น 3 ห้อง 306
ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารคณะกายภาพบำบัด
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 [เดี่ยว] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะกายภาพบำบัด ชั้น 3 ห้อง 307
ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารคณะกายภาพบำบัด
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะเภสัชศาตร์ ชั้น 3 ห้อง 304
ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะเภสัชศาตร์ ชั้น 3 ห้อง 305
ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 [ทีม 10 คน] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารคณะเภสัชศาตร์ ชั้น 2 ห้อง 201
ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
แข่งขันรอบเช้า   เวลา 7.30-8.30น.
แข่งขันรอบบ่าย  เวลา 9.00-10.00น.
4-6 ม.ค. 60 8.30-16.30

 

แสดงความคิดเห็น