โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าช้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าช้าง

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

แสดงความคิดเห็น