สมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครนายก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

โรงเรียนเมืองนครนายก ได้นำเสนอโครงงาน “การศึกษาต้นทุนและการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์”