ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองอมเรศ โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศโรงเรียนเมืองนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Read more