การส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้นและโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

การส่งผลงานเข้าประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6 และการส่งผลงานเข้าประกวดภายนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 และระดับชั้น ม.4-6

Read more

ภาพกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา เตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก โดย พระณฐฺฐากร พระวิทยากร

Read more