ภาพกิจกรรมวันอาเซียนและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพกิจกรรมวันอาเซียน และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ภาพการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก

ประมวลภาพการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก ปีการศึกษา 2563 ณ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการของหายได้คืน

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ทำความดี ในโครงการของหายได้คืน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปี 2562 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา อ.ปากพลี จ.นครนายก

Read more

มอบทุนการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

การมอบทุนการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มกราคม 2563

Read more

กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์

กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์ วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more