ที่หุ้มมุมกระดาษ

ที่หุ้มมุมกระดาษ ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง (PDF) จากนั้นนำไปปริ๊น ตัดตามรอย ใช้งานได้ทันที

Read more

ระเบียบงานพัสดุ 2560 (24 ส.ค. 2560)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ

Read more