รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเมืองนครนายก

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.30น. ณ โรงเรียนเมืองนครนายก

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ห้องเรียนปกติ 2 ห้องเรียน  รับจำนวน 80 คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนสายวิทย์-คณิต  รับจำนวน 40 คน

ห้องเรียนสายศิลป์  รับจำนวน 40 คน

เอกสารการสมัคร

  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  • ระเบียนแสดงผลการเรียนตัวจริง (ปพ.1)
  • ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ตัวจริงและสำเนา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา
  • สูติบัตร

ติดต่อสอบถามที่ ครูสุขรัก  หมายเลขโทรศัพท์  0814566536

 

แสดงความคิดเห็น