แจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จึงมีคำสั่งเลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจากการที่ผู้ปกครองได้สอบถามเข้ามายังโรงเรียนถึงกำหนดการเปิดรับสมัครนั้น ทางโรงเรียนได้ทราบถึงความต้องการของผู้ปกครอง จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการเข้าเรียนเรียนแบบออนไลน์นี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเมืองนครนายกในปีการศึกษา 2563 ได้แสดงความจำนงในการเข้าศึกษา ส่วนเอกสารอื่น ๆ สามารถนำมามอบให้โรงเรียนภายหลังได้

เอกสารที่ต้องนำมายื่นให้โรงเรียนภายหลัง

1) สำเนาใบจบการศึกษาชั้น ป.6 หรือ ม.3 ของนักเรียน

2) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง

3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง

4) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน

5) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 037-316378 หรือ ครูสุขรัก 081-4566536

แจ้งความจำนงเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่นี่

แสดงความคิดเห็น