ภาพการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก

ประมวลภาพการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก

ปีการศึกษา 2563

ณ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดท่าทราย

แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง

แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสันติวัฒนาราม

แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง

แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์

แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง