พิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการของหายได้คืน

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ทำความดี ในโครงการของหายได้คืน

ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563