ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนเมืองนครนายก

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562

เว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 (วันเลือกตั้ง)

รับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จำนวน  80  คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จำนวน  80  คน

– สายวิทย์ – คณิต  จำนวน  40  คน

– สายศิลป์ทั่วไป    จำนวน  40  คน

หลักฐานในการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (3×4 ซม.) จำนวน 3 ใบ

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา, หรือผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา, มารดา, หรือผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)

5. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

รายการค่าใช้จ่าย ม.ต้น

ที่ รายการ ค่าใช้จ่าย
1.

2.

3.

4.

5.

ค่าประกันชีวิต

ค่าประกันของเสียหาย

ค่ากระเป๋าเป้นักเรียน

ค่าชุดพละ (เสื้อ + กางเกง)

ค่าบำรุงลูกเสือ – เนตรนารี

160 บาท

330 บาท

250 บาท

450 บาท

10 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,200 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย ม.ปลาย

ที่ รายการ ค่าใช้จ่าย
1.

2.

3.

4.

ค่าประกันชีวิต

ค่าประกันของเสียหาย

ค่ากระเป๋าเป้นักเรียน

ค่าชุดพละ (เสื้อ + กางเกง)

160 บาท

340 บาท

200 บาท

450 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,150 บาท

 

ปฏิทินการรับสมัคร

วัน/เดือน/ปี กำหนดการณ์
22 – 27 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2562

1 เมษายน 2562

15 พฤษภาคม 2562

16 พฤษภาคม 2562

วันรับสมัคร (ยกเว้น 24 มี.ค. 2562)

ประกาศรายชื่อนักเรียน

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

เปิดภาคเรียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ครูสุขรัก 081-4566536

แสดงความคิดเห็น