โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

แสดงความคิดเห็น