รับทุนการศึกษาจากชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ จ.นครนายก

รับทุนการศึกษาจากชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ จ.นครนายก

วันที่ 20 มกราคม 2563

ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบุญนาครักขิตาราม จ.นครนายก