ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมเมืองอมเรศ โรงเรียนเมืองนครนายก