พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดีและผู้มีความรู้ความสามารถ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี

และเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

นักเรียนผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต”
นายสายฟ้า  บุญธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เก็บแหวนทองคืนเจ้าของ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
1) ด.ญ.ชลธิชา จันทา  2) ด.ญ.ทิวารัตน์  อินทชิต  3) ด.ญ.พรพรรณ  มูลสงวน  4) ด.ญ.ศุจีภรณ์  ศิริราช  5) ด.ญ.สุภาวดี  นวนสำเนียง  6) ด.ญ.โสภิตนภา  ปิ่นรัตน์

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 – ม.6
1) น.ส.ณัฐกานต์  เจียมสกุล  2) น.ส.ธิติกานต์  สุขสำราญ  3) น.ส.สุพัตรา  บุญสาลี

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดโครงงานประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
1) ด.ญ.กรรณิการ์  สะเภาคำ  2) ด.ญ.อาทิตยา  โชติสวัสดิ์  3) ด.ญ.วรรณภา  คงจินดา

 

ดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงที่ลิงก์ด้านล่างนี้