การส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้นและโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ประกาศศูนย์การจัดการแข่ง โรงเรียนเมืองนครนายก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริจทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

เรื่อง การส่งผลงานเข้าประกวด

 

1. การประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6

ส่งผลงานภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ที่

ครูจีรพร  พานทอง

โรงเรียนเมืองนครนายก

เลขที่ 85 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

โทรศัพท์. 081-6951839

 

2. การประกวดภาพนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6

ส่งผลงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ที่

ศน. สุชิน วรรณฉวี

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เลขที่ 60 หมู่ 14 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230

 

แสดงความคิดเห็น