กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น วันที่  9  กรกฎาคม  2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองนครนายก โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนฯ รุ่นที่ 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read more

อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน

ภาพการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าช้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าช้าง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Read more

การอบรมการใช้งานชุดโปรแกรม G Suite for Education

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานชุดโปรแกรม G Suite for Education เพื่อการเรียนการสอนและงานสำนักงาน แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการพัมนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more