สอบธรรมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก มีนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายกเข้าสอบธรรมศึกษาจำนวน 192 คน

Read more

ภาพกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเมืองนครนายกจัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา เตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก โดย พระณฐฺฐากร พระวิทยากร

Read more