โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ภาพกิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน

โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก จัดโดย สำนักจัดหางานจังหวัดนครนายก

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 เมษายน 2561
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 มีนาคม 2561
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ม.3, ม.6 สอบวันที่ 12-13 มีนาคม 2561
ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 สอบวันที่ 19-21 มีนาคม 2561

Read more

โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561
โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี วันที่ 26-27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว / Dreamer Water Park จังหวัดสระแก้ว

Read more