พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

ภาพการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก

ประมวลภาพการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเมืองนครนายก ปีการศึกษา 2563 ณ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

Read more

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปี 2562 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา อ.ปากพลี จ.นครนายก

Read more

รับทุนการศึกษาจากชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ จ.นครนายก

รับทุนการศึกษาจากชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ จ.นครนายก วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบุญนาครักขิตาราม จ.นครนายก

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

กิจกรรมวันเด็ก 2563

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 สนับสนุนของรางวัลโดย นายก อบต. ท่าช้าง และ อบต.ท่าช้าง

Read more

สมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครนายก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเมืองนครนายก ได้นำเสนอโครงงาน “การศึกษาต้นทุนและการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์”

Read more

แสดงความยินดีครูและกล่าวอำลา ครูอริยศักดิ์ โพธิ์ไทร

บรรยากาศการแสดงความยินดีและกล่าวอำลา ครูอริยศักดิ์ โพธิ์ไทร ย้ายไปบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม จ.สระแก้ว

Read more