ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองนครนายก ร่วมต้อนรับนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อม ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 และ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 และนางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนในการตรวจความพร้อมในการเปิดเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียนเมืองนครนายก

Read more

การตรวจสอบการเงินภายใน โดย สพม.7

การตรวจสอบการเงินภายใน การเงินและสินทรัพย์ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

Read more

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) โรงเรียนเมืองนครนายก โดยมีผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ

Read more