ได้รับบริจาครถตู้จากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

11 พฤศจิกายน 2563 : โรงเรียนเมืองนครนายก ขอขอบพระคุณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้อำนวยการ เตือนใจ ปิ่นนิกร ได้บริจาครถตู้ให้กับโรงเรียนเมืองนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการและเกิดผลดีต่อบุคลากรของโรงเรียนแลละนักเรียน ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเมืองนครนายก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้