การตรวจสอบการเงินภายใน โดย สพม.7

การตรวจสอบการเงินภายใน การเงินและสินทรัพย์

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7